Ydw i’n gymwys?

Ein nod yw darparu cefnogaeth ariannol i unigolion ymgymryd â hyfforddiant a fydd yn eu helpu i wella eu bywydau, cynyddu eu tebygolrwydd o gael gwaith neu wella eu gyrfa

Pwy ydyn ni’n helpu?

Bydd proses ymgeisio yn gysylltiedig, bydd angen i’r unigolion fodloni’r meini prawf canlynol:

1. byw yn Ynys Môn neu Gwynedd.

2. ddim yn gymwys i gael cymorth ariannol gan wasanaethau cymorth lleol eraill.

3. Ymgymryd â hyfforddiant penodol a fydd yn gwella eu siawns o gael gwaith.

Beth yw’r broses benderfynu?

Bydd yr ymddiriedolwyr yn cyfarfod i drafod pob cais mewn cyfnod cyllido i benderfynu pwy sy’n cael y cyllid yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais a gan cysylltu â thystlythyrau neu asiantaethau ategol. Bydd cyfnod cyllido bob chwarter.

A yw’r holl fuddiolwyr yn ddi-waith?

Na, gall y buddiolwyr fod yn ddi-waith neu gallant fod yn gyflogedig hefyd ond yn awyddus i ymgymryd â hyfforddiant neu gymwysterau pellach a allai wella eu rhagolygon gyrfa neu wella eu bywyd yn gyffredinol (er enghraiift gwersi gyrru). Mae cynorthwyo’r rhai sydd mewn caledi ariannol / y tlawd sy’n gweithio yn weledigaeth allweddol. Nid ydym am efelychu gwaith asiantaethau / mentrau llywodraeth eraill sydd yno i gefnogi’r di-waith.   

Pa feini prawf y mae’n rhaid eu bodloni cyn y gall yr ymddiriedolwyr ddyfarnu grant?

• Lleoliad – Ynys Môn neu Gwynedd;

• Dim mynediad at gyllid na chefnogaeth arall.

• Bydd yr ymddiriedolwyr yn cyflawni digon o ddiwydrwydd dyladwy i sicrhau bod y cais neu’r sefyllfa yn cwrdd â’r dibenion elusennol:

• tlodi / caledi ariannol

• diweithdra

• diffyg cymwysterau

Pa fath o hyfforddiant mae’r sefydliad yn ei ariannu?

– Hyfforddiant galwedigaethol mewn unrhyw faes. Enghraifft fyddai cardiau cymhwysedd cysylltiedig ag adeiladu (CSCS)

– Gwersi gyrru a chymwysterau gyrru pellach fel (categorïau ychwanegol fel trelar / HGV).

– Ffioedd cyrsiau coleg / gyda’r nos

Beth yw’r broses ymgeisio ar gyfer ceisio am grant?

– unwaith y bydd cyfnod cyllido (gyda swm ariannol penodol) ar agor, bydd hwn yn cael ei hysbysebu trwy’r dulliau a nodwyd uchod.

– mae ffurflen gais i’w chwblhau gan yr ymgeisydd.

– bydd ymddiriedolwyr yn cysylltu â thystion / noddwyr i adolygu pwrpas y grant gan gynnwys dealltwriaeth o sut y bydd o fudd i’r unigolyn.

– bydd ymddiriedolwyr yn cwrdd i edrych ar bob cais a phenderfynu pwy sy’n llwyddiannus.

– hysbysu’r ymgeiswyr a ydyn nhw’n llwyddiannus ai peidio. – bydd ymddiriedolwyr yn cysylltu â’r darparwr hyfforddiant i ddosbarthu’r arian.

– bydd ymddiriedolwyr yn gofyn am adborth ffurfiol yn ymwneud ag effaith y grant gan y buddiolwyr ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Bydd hyn ar ffurf ffurflen adborth.

Ar ôl rhoi grant, sut mae cronfeydd yn cael eu monitro i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion elusennol yn unig?

– bydd ymddiriedolwyr yn cysylltu â’r darparwr hyfforddiant i ddosbarthu’r arian.

– bydd ymddiriedolwyr yn gofyn am adborth ffurfiol yn ymwneud ag effaith y grant gan y buddiolwyr ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Bydd hyn ar ffurf ffurflen adborth.

Beth yw maint y gweithgaredd y byddem yn ei cefnogi?

– Grantiaubach sy’n werth hyd at werth £ 150.00 y buddiolwr, ond dyma fydd union gost yr hyfforddiant y gofynnir amdano a delir yn uniongyrchol i’r darparwr hyfforddiant. Gellir ymestyn hyn yn y dyfodol yn dilyn adolygiadau blynyddol ond hyd at werth o £ 500 ar y mwyaf.

– efallai y bydd y grant mewn rhai achosion yn ganran o’r gost a bydd yn rhaid i’r buddiolwr ariannu gweddill y gost.

A oes gan yr ymddiriedolwyr ddisgresiwn ynglŷn â sut mae cronfeydd yn cael eu defnyddio?

Mae’r ymddiriedolwyr yn cymhwyso grantiau o ‘Cronfa JK’ yn ôl eu disgresiwn ac yn unol â dibenion ac amcanion elusennol yr elusen.

Sut y bydd yr effaith yn cael ei mesur a’i monitro?

  • – bydd ymddiriedolwyr yn gofyn am adborth ffurfiol yn ymwneud ag effaith y grant gan y buddiolwyr ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus. Bydd hyn ar ffurf ffurflen adborth.
  • – gallem hefyd ofyn am adborth gan ddarparwyr hyfforddiant.

Angen mwy o wybodaeth?

Cymerwch gip ar ein polisi rhoi grantiau.

FFURFLEN GAIS

%d bloggers like this: